komleksowa obsługa prawna backup

///////////////////

 

 

 

 

Pakiet Standard – dla Klientów ŁUCJA BOGASIEWICZ NIERUCHOMOŚCI, obejmuje zakres określony w Regulaminie Świadczenia Usług Serwisu „Lex Secure 24h Opieka Prawna” zamieszczony na stronie internetowej www.lexsecure.pl.

ODPOWIEDZI I OPINIE PRAWNE
I. Przygotowywanie odpowiedzi na pytania prawne i opinii prawnych w zakresie wszystkich gałęzi polskiego prawa krajowego, z wyłączeniem:
1) Prawa podatkowego,
2) Prawa celnego,
3) Prawa dewizowego,
4) Prawa zamówień publicznych,
5) Prawa gospodarczego, związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

WZORY DOKUMENTÓW

II. Przesyłanie wzorów dokumentów z Podstawowej Bazy Wzorów.

PRZEPISY PRAWA

III. Przesyłanie przepisów prawnych w zakresie wszystkich gałęzi polskiego prawa krajowego, z wyłączeniem:
1) Prawa podatkowego,
2) Prawa celnego,
3) Prawa dewizowego,
4) Prawa zamówień publicznych,
5) Prawa gospodarczego, związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Pakiet Premium – dla Klientów ŁUCJA BOGASIEWICZ NIERUCHOMOŚCI, obejmuje zakres określony w Regulaminie Świadczenia Usług Serwisu „Lex Secure 24h Opieka Prawna” zamieszczony na stronie internetowej www.lexsecure.pl.

ODPOWIEDZI I OPINIE PRAWNE

I. Przygotowywanie odpowiedzi na pytania prawne i opinii prawnych w zakresie Modułu Prawa Podatkowego – Wariant Premium oraz w zakresie wszystkich gałęzi polskiego prawa krajowego i prawa europejskiego, z wyłączeniem:
1) Prawa celnego,
2) Prawa dewizowego,
3) Prawa zamówień publicznych.

MODUŁ PRAWA PODATKOWEGO – WARIANT PREMIUM

II. Moduł Prawa Podatkowego – Wariant Premium obejmuje swoim zakresem wyłącznie następujące ustawy oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze:
1) Ordynacja podatkowa,
2) Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych,
3) Ustawa o opłacie skarbowej,
4) Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych,
5) Ustawa o podatku od spadków i darowizn,
6) Ustawa o podatku rolnym,
7) Ustawa o podatku leśnym.

WZORY DOKUMENTÓW

III. Przesyłanie wzorów dokumentów z Podstawowej Bazy Wzorów.

PRZEPISY PRAWA

IV. Przesyłanie przepisów prawa w zakresie Modułu Prawa Podatkowego – Wariant Premium oraz wszystkich gałęzi polskiego prawa krajowego i prawa europejskiego, z wyłączeniem:
1) Prawa celnego,
2) Prawa dewizowego,
3) Prawa zamówień publicznych.

PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW PREMIUM

V. Przygotowywanie dokumentów związanych z kwestiami prawnymi, z wyłączeniem pism w postępowaniu procesowym, nieprocesowym i pism w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych, o ile przygotowanie danego dokumentu jest możliwe do wykonania w terminie 24 godzin od momentu zakończenia zgłoszenia przy zwyczajowo przyjętym nakładzie pracy jednego radcy prawnego/adwokata, lecz nie więcej niż 4 godziny pracy radcy prawnego/adwokata.

PRZYGOTOWYWANIE UMÓW PREMIUM

VI. Przygotowywanie umów poprzez dostosowywanie wzoru z Podstawowej Bazy Wzorów do stanu faktycznego wskazanego przez Osobę Uprawnioną, o ile przygotowanie danego dokumentu jest możliwe do wykonania w terminie 24 godzin od momentu zakończenia zgłoszenia przy zwyczajowo przyjętym nakładzie pracy jednego radcy prawnego/adwokata, lecz nie więcej niż 4 godziny pracy radcy prawnego/adwokata.

 

Pakiet Biznes – dla Klientów ŁUCJA BOGASIEWICZ NIERUCHOMOŚCI, obejmuje zakres określony w Regulaminie Świadczenia Usług Serwisu „Lex Secure 24h Opieka Prawna” zamieszczony na stronie internetowej www.lexsecure.pl

ODPOWIEDZI I OPINIE PRAWNE

I. Przygotowywanie odpowiedzi na pytania prawne i opinii prawnych w zakresie wszystkich gałęzi polskiego prawa krajowego i prawa europejskiego, w tym w zakresie Modułu Prawa Podatkowego – Wariant Biznes.

MODUŁ PRAWA PODATKOWEGO – WARIANT BIZNES

II. Moduł Prawa Podatkowego – Wariant Biznes obejmuje swoim zakresem wyłącznie następujące ustawy oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze:
1) Ordynacja podatkowa
2) Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych
3) Ustawa o opłacie skarbowej
4) Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych
5) Ustawa o podatku od spadków i darowizn
6) Ustawa o podatku rolnym
7) Ustawa o podatku leśnym
8) Ustawa o podatku akcyzowym
9) Ustawa o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego
10) Ustawa o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
11) Ustawa o podatku tonażowym
12) Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
13) Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
14) Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
15) Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej
16) Ustawa o podatku od towarów i usług
17) Ustawa o podatku od wydobycia niektórych kopalin
18) Ustawa o grach hazardowych
19) Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych
20) Ustawa o specjalnym podatku węglowodorowym
21) Ustawa o doradztwie podatkowym
22) Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
23) Ustawa o statystyce publicznej
24) Ustawa o urzędach i izbach skarbowych
25) Ustawa o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych
26) Umowy międzynarodowe zawarte przez Rzeczpospolitą Polską o wymianie informacji w sprawach podatkowych
27) Umowy międzynarodowe zawarte przez Rzeczpospolitą Polską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu
28) Ustawa o transporcie drogowym (art. 34a)
29) Ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych
30) Ustawa o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych
31) Kodeks karny skarbowy
32) Ustawa o administracji podatkowej
33) Ustawa o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce
34) Ustawa o kontroli skarbowej
35) Ustawa o Służbie Celnej
36) Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym
37) Ustawa o rachunkowości
38) Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi
39) Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

WZORY DOKUMENTÓW BIZNES

III. Przesyłanie wzorów dokumentów z Podstawowej i Rozszerzonej Bazy Wzorów.

PRZEPISY PRAWA

IV. Przesyłanie przepisów prawa dotyczących wszystkich gałęzi polskiego prawa krajowego i prawa europejskiego, w tym w zakresie Modułu Prawa Podatkowego – Wariant Biznes.

PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW PRAWNYCH BIZNES

V. Przygotowywanie dokumentów związanych z kwestiami prawnymi, z uwzględnieniem pism w postępowaniu procesowym i nieprocesowym oraz pism w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych, o ile przygotowanie danego dokumentu jest możliwe do wykonania w terminie 48 godzin od momentu zakończenia zgłoszenia przy zwyczajowo przyjętym nakładzie pracy jednego radcy prawnego/adwokata, lecz nie więcej niż 8 godzin pracy radcy prawnego/adwokata.

PRZYGOTOWYWANIE UMÓW BIZNES

VI. Przygotowywanie umów poprzez dostosowywanie wzoru z Podstawowej i Rozszerzonej Bazy Wzorów do stanu faktycznego wskazanego przez Osobę
Uprawnioną, o ile przygotowanie danego dokumentu jest możliwe do wykonania w terminie 48 godzin od momentu zakończenia zgłoszenia przy zwyczajowo przyjętym nakładzie pracy jednego radcy prawnego/adwokata, lecz nie więcej niż 8 godzin pracy radcy prawnego/adwokata.

WERYFIKOWANIE I ANALIZA DOKUMENTÓW PRAWNYCH

VII. Weryfikowanie i analiza umów, regulaminów, dokumentów, pism pod kątem zgodności z przepisami polskiego prawa krajowego.

PORADY PRAWNE

VIII. Porady prawne w zakresie wszystkich gałęzi polskiego prawa krajowego i prawa europejskiego, udzielane przez radcę prawnego lub adwokata w formie pisemnej lub ustnej potwierdzonej pisemnie.

KONSULTACJE PRAWNE

IX. Konsultacje prawne w zakresie wszystkich gałęzi polskiego prawa krajowego i prawa europejskiego, udzielane przez radcę prawnego lub adwokata w formie pisemnej lub ustnej potwierdzonej pisemnie.
PAKIET SZYBKA PORADA – dla Klientów Firmy "ŁUCJA BOGASIEWICZ NIERUCHOMOŚCI", obejmuje zakres określony w Regulaminie Świadczenia Usług Serwisu „Lex Secure 24h Opieka Prawna” zamieszczony na stronie internetowej www.lexsecure.pl

PORADY PRAWNE

I. Porady prawne w zakresie wszystkich gałęzi polskiego prawa krajowego i prawa europejskiego, udzielane przez radcę prawnego lub adwokata w formie pisemnej lub ustnej potwierdzonej pisemnie.
KONSULTACJE PRAWNE

II. Konsultacje prawne w zakresie wszystkich gałęzi polskiego prawa krajowego i prawa europejskiego, udzielane przez radcę prawnego lub adwokata w formie pisemnej lub ustnej potwierdzonej pisemnie.
Uprawniony uzyskuje wymienione powyżej świadczenia 24h na dobę 7 dni w tygodniu, bez ograniczenia ilości zgłoszeń, przy czym kolejne zgłoszenie jest realizowane po zakończeniu zgłoszenia wcześniejszego.
5. System identyfikacji Klientów.
Jednym z najważniejszych elementów masowej opieki prawnej, to system identyfikacji stosowany przez Operatora Prawnego. Ma to istotne znaczenie z uwagi na restrykcyjne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz konieczność zachowania tajemnicy adwokackiej i radcy prawnego.
Lex Secure proponuje rozwiązanie najprostsze z punktu widzenia wymogów prawa. Danymi osobowymi, jakie są niezbędne dla rozpoczęcia świadczeniu usługi prawnej to imię i nazwisko, PESEL, adres korespondencyjny, telefon oraz adres e-mail. Na podstawie tych danych system Lex Secure jest w stanie zweryfikować osobę korzystającą z usługi. Od każdego Klienta w trakcie pierwszej rozmowy telefonicznej pobierana jest zgoda na świadczenie usługi Każda rozmowa lub kontakt telefoniczny z Lex Secure jest archiwizowany przez okres 5 lat.
6. Ochrona tajemnicy adwokackiej lub radcy prawnego.
Lex Secure udostępnia akta danej sprawy wyłącznie Klientowi, którego sprawa dotyczy. Nie istnieje możliwość udostępnienia danych z konkretnej sprawy na rzecz podmiotów trzecich z uwagi na konieczność zachowania tajemnicy adwokackiej i/lub radcy prawnego. Wyłącznie takie rozwiązanie zapewnia poufność w relacji prawnik-klient.
7. Osoba uprawniona do kontaktu w imieniu Lex Secure.
Osobą upoważnioną do kontaktu z firmą ŁUCJA BOGASIEWICZ NIERUCHOMOŚCI, w zakresie opracowywania i negocjowania niniejszej Oferty jest:
1. Paweł Żółtowski – Dyrektor ds. Sprzedaży
tel. kom. +48 601 141 656
e-mail: pawel.zoltowski@opiekaprawna.pl

 

CZĘŚĆ CENOWA OFERTY

Wariant nr 1 – Pakiet Standard Wariant nr 1 zakłada, że ŁUCJA BOGASIEWICZ NIERUCHOMOŚCI udostępni swoim Klientom Abonament Lex Secure 24h Opieka Prawna w Pakiecie Standard w zakresie określonym w Regulaminie Świadczenia Usług Serwisu „Lex Secure 24h Opieka Prawna”.
Oferowana cena indywidualnego Pakietu Standard wynosi 360,00 złotych brutto (z VAT) rocznie.

Wariant nr 2 – Pakiet Premium

Wariant nr 2 zakłada, że „ŁUCJA BOGASIEWICZ NIERUCHOMOŚCI", udostępni swoim Klientom Abonament Lex Secure 24h Opieka Prawna w Pakiecie Premium w zakresie określonym w Regulaminie Świadczenia Usług Serwisu „Lex Secure 24h Opieka Prawna”.
Oferowana cena indywidualnego Pakietu Premium wynosi 660,00 złotych brutto (z VAT) rocznie.

Wariant nr 3 – Pakiet Biznes Wariant nr 3 zakłada, że „ŁUCJA BOGASIEWICZ NIERUCHOMOŚCI", udostępni swoim Klientom Abonament Lex Secure 24h Opieka Prawna w Pakiecie Biznes w zakresie określonym w Regulaminie Świadczenia Usług Serwisu „Lex Secure 24h Opieka Prawna”.
Oferowana cena indywidualnego Pakietu Biznes wynosi 760,00 złotych brutto (z VAT) miesięcznie.

Wariant nr 4 – Szybka Porada Wariant nr 4 zakłada, że „ŁUCJA BOGASIEWICZ NIERUCHOMOŚCI", udostępni swoim Klientom Abonament Lex Secure 24h Opieka Prawna w Pakiecie Szybka Porada w zakresie określonym w Regulaminie Świadczenia Usług Serwisu „Lex Secure 24h Opieka Prawna”.
Oferowana cena indywidualnego Pakietu Szybka Porada wynosi 200,00 złotych brutto (z VAT) jednorazowo.
Wynagrodzenie

Z tytułu realizacji sprzedaży Firmie „ŁUCJA BOGASIEWICZ NIERUCHOMOŚCI", przysługuje od Lex Secure wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 20% wynagrodzenia brutto (z VAT) – za każdego klienta, który zawarł z Lex Secure Umowę opieki prawnej w ramach programu Lex Secure 24h Opieka Prawna, za pośrednictwem „ŁUCJA BOGASIEWICZ NIERUCHOMOŚCI", oraz prawidłowo opłacił usługę i zawarł Umowę przystąpienia do programu Lex Secure 24h Opieka Prawna (Umowa Opieki Prawnej). Prowizja jest należna firmie ŁUCJA BOGASIEWICZ NIERUCHOMOŚCI, za każdą nową Umowę opieki prawnej.
Warunki finansowe naszej oferty oraz zakres merytoryczny usługi jesteśmy gotowi omówić podczas spotkania z Państwa zespołem negocjacyjnym.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem